Airsoft Portal

Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Články

Dovoz airsoftových zbraní z VB

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to z dovozem věcí z Velké Británie ? Jde mi o konkrétní věci "Airsoftové zbraně". Někde píšou, že se DPH a CLO platí někde zase ne. Chtěl bych v tom mít jasno! Jde mi konkrétně o zbraně z obchodu www.redwolfairsoft.com .

Odpoveď: Dobrý den,
v rámci celní unie EU nejsou uplatňována žádná cla na intrakomunitární obchod (obchod mezi členskými zeměmi EU). Není tedy nutné předkládat JSD případně další dokumenty běžně používané v celním řízení, clo se neplatí.
V případě DPH bude určujícím hlediskem, zda hodláte zboží dovážet pro vlastní potřebu nebo za účelem dalšího prodeje.
Pokud jako spotřebitel nakupujete zboží v jiné členské zemi EU, zaplatíte DPH v rámci pořizovací ceny výrobku. Případné rozdíly mezi sazbami DPH v jednotlivých členských zemích se při převozu přes hranice nedorovnávají.
Občané EU mohou v rámci vnitřního trhu nakupovat zboží volně a bez problémů ho převézt přes hranice. Zboží zakoupené v jiné členské zemi se posuzuje jako by bylo zakoupeno doma – podmínkou je pouze to, že musí být určeno pro soukromé účely.
Možnost vracení daně z přidané hodnoty ze zemí EU zanikla se vstupem země do Evropské unie 1. května 2004.
Pokud se jedná o dovoz určený k podnikatelské činnosti – dalšímu prodeji, bude uplatňován následující postup:
Obecně vzniká osobě povinné k dani povinnost registrace k dani po překročení obratu ve výši 1 000 000 Kč. Vedle toho zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění upravuje i další případy kdy osobě povinné k dani vzniká povinnost registrace k DPH (jednotlivé případy najdete v § 95 zákona o DPH).

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o DPH je předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu. Pořízení zboží z jiného členského státu je předmětem daně, pokud je uskutečněno za úplatu, a to osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání. V návaznosti na toto ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) říká, že předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud celková hodnota pořízeného zboží nepřekročila v běžném kalendářním roce 326 000 Kč a tato částka nebyla překročena ani v předcházejícím kalendářním roce. Výjimkou z tohoto ustanovení je zboží, které je předmětem spotřební daně.

Do doby, než Vám vznikne povinnost registrace k platbě DPH, budete vystupovat jako neplátce DPH. Zboží budete kupovat za ceny včetně DPH (zdaněno britskou sazbou) a povinnost odvést DPH bude mít Váš dodavatel. Další možností je situace, kdy budete nakupovat zboží od neplátce DPH a zároveň i vy byste byl neplátce. Pak budete nakupovat za ceny bez DPH.

Podle § 94 odst. 6 zákona o DPH osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku. Tato osoba je povinna podat přihlášku nejpozději do dne, kdy překročila výše uvedenou částku (§95 odst. 6 zákona o DPH).

Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely zákona o DPH rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.

Podle § 25 odst.1 zákona o DPH vzniká plátci povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl tento daňový doklad vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo k patnáctému dni následujícího měsíce. Ve vazbě na to je plátce povinen uvést daň do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň.

Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží jsou obdobné jako u běžného daňového dokladu a jsou vyjmenovány v § 35 odst.1:
a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně kódu země,
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo pořizovatele,
c) evidenční číslo daňového dokladu,
d) rozsah a předmět pořízení,
e) datum vystavení daňového dokladu,
f) datum uskutečnění pořízení,
g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
h) základ daně,
i) základní nebo sníženou sazbu daně,
j) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře
Podle § 35 odst. 2 je plátce povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely jednotkovou cenu bez daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, sazbu daně a výši daně uvedenou v české měně.
Žádné komentáře
 
Military & Airsoft Team

Rady, Tipy a Triky na PC


Mozilla.sk - základňa slovenskej lokalizačnej komunity

© 2007 - 2008 drakenSE™, Airsoft Portal, airsoftportal.webgarden.cz